Pärus Fors

Det kulturhistoriskt värdefulla kraftverksområdet Pärus Fors är beläget invid Lappfjärds å i Perus by, 12 km öster om Kristinestad. Idag är området ett levande museum som ett minne från flydda tider, då elektricitet var nytt och modernt i samhället. Pärus Fors förvaltas av Perus Byaförening som övertog området och verksamheten i april 2002.

viktornylund-tnPärus Fors kraftverk, eller Ab Pärus-Fors Oy som företaget då hette, inledde sin verksamhet redan år 1918, och grundades av företagaren och skolbyggaren Johan Viktor Nylund (född Storkull, 1873-1936) från grannbyn Dagsmark. Kraftverket var då bland de första i Finland som började producera elektricitet med turbindriven generator, och det är idag det sista av sitt slag i Finland som fortfarande är i drift.

Viktor Nylund var en framgångsrik företagare. Då Pärus Fors kraftverk kom till så ägde han redan flera kraftverk, sågar och snickerier i de närliggande byarna, och han hade några år tidigare också byggt ett flertal skolbyggnader i hembyn Dagsmark samt i Perus, Uttermossa och Mörtmark. I början av 1910-talet började Viktor visa intresse för Håkåskforsen, som området då hette, i Perus.

Viktor förvärvade forsrättigheterna av Lappfjärds skifteslag och han började genast planera för ett nytt kraftverk där och redan 1915 var ritningarna färdiga. Följande år, den 22 november 1916, fick han tillstånd att bygga ett vattenverk i forsen och 1917 påbörjades kraftverks,- kanal- och dammbygget. Redan i december samma år provkördes kraftverket första gången, men på grund av den tidens turbulens i det nya självständiga Finland så gick det till sommaren 1918 innan aktiebolaget Ab Pärus-Fors Oy bildades.

pärusfors1tn
Kartan från år 1915 finns på Landsarkivet i Vasa.
dammbygge1-1200-tn
Arbetskarlar i full fart med byggandet av den bastanta dammen vid Pärus Fors. Den unga pojken till vänster i bilden är Viktors son Rurik. Kvisgården i bakgrunden. En tillfällig damm hade byggts högre upp i ån som ledde vattnet till den södra fåran, så att byggarna kunde bygga i fred. Foto: Viktor Nylund.
dammbygge2-1200-tn
Foto: Viktor Nylund

År 1918 stod bygget av kraftverket klart och Ab Pärus-Fors Oy kunde börja leverera ström till hela Lappfjärd, Tjöck och Kristinestads kommuner. Viktor började kalla sitt kraftverk för Pärus Fors efter byn Pärus och efter det har hela området småningom blivit vida känt som just Pärus Fors.

pärusfors5-tn
Pärus Fors kraftverk och bostadshus som det såg ut i begynnelsen. Foto: Selim Björses, ca. 1932.

År 1924 tog Ab Pärus-Fors Oy också över det som fanns kvar av Storfors såg, efter att det hade brunnit ner till grunden och förorsakat dess ägare otroliga förluster. Storfors ligger bara en och en halv kilometer uppströms från Pärus Fors, och innan branden fanns där också ett mindre kraftverk. Efter övertagandet byggde Ab Pärus-Fors Oy ett nytt kraftverk på platsen som drevs med en gammal turbin från sågverket som tidigare fanns på området. Kraftverksbygget i Storfors var endast en temporär lösning. Det togs ur drift i mitten på 1960-talet och området såldes, men den förfallna kraftverksbyggnaden med generator och turbin finns fortfarande, år 2023, kvar.

storfors2-tn
Bild från 1970-talet över kraftverksområdet i Storfors. Foto: Stig Björs.
storfors1-tn
Kraftverket i Storfors som det såg ut innan tornet revs. Foto: Olle Haavisto.

Den 7 januari 1936 avled Viktor Nylund, endast 62 år gammal. Det blev nu enda sonen Rurik (1907-1992) som fick axla ansvaret och ta över hela det imperium som pappa Viktor byggt upp under några årtionden. Rurik var då 29 år och studerade i Åbo men avbröt studierna, då han tog över skötseln av Ab Pärus-Fors Oy och det stora hemmanet i Dagsmark.

Under 1978 fusionerades Ab Pärus-Fors Oy med Ab Sydbottens Kraft-Suupohjan Voima Oy. I slutet av 1980-talet togs kraftverket ur bruk, och 1989 såldes bolagen till Jyllinkosken Sähkö Oy. I början av 1990-talet ville den dåvarande ägaren sälja området och redan då började lokalbefolkningen engagera sig för att staden Kristinestad skulle köpa området. Det blev dock inget av försäljningen den gången, istället renoverades och moderniserades kraftverket och den 16 juni 1994 återinvigdes kraftverket efter ett driftstopp på drygt åtta år.

I början av 1999 fusionerades Jyllinkosken Sähkö med Oy Länsivoima Västkraft Ab, och i januari 2000 fusionerades Länsivoima Västkraft med Fortum. Strax därefter togs kraftverket ur bruk igen och en försäljning av både Pärus Fors-området och Storholmen blev aktuell.

I april 2002 övertogs Pärus Fors-området av Perus Byaförening, varefter kraftverkets verksamhet kördes igång igen och cirkeln blev sluten. Samtidigt köpte staden Kristinestad den intilliggande Storholmen och hela det kulturhistoriska området kunde slutligen räddas från att hamna i privat ägo.

År 2018 hade det passerat 100 år sedan kraftverket inledde sin verksamhet, och jubiléet uppmärksammades i olika former under hela jubileumsåret. Jubileumsfesten hölls den 1 juli, med öppet hus i kraftverket, festprogram i den gamla kvarnen och laxsoppa i Pärus Café.