Perus skola – Tidningsartiklar

Artiklar som publicerades i lokaltidningen Syd-Österbotten i samband med branden i Perus skola den 9 september 1910.

Syd-Österbotten 10.9.1910:

Stor eldsvåda i Lappfjärd.

Lappfjärd Östra folkskola nedbrunnen.

Vid halv 6-tiden i går på aftonen utbröt i Lappfjärd by en eldsvåda, som inom ett par timmar lade byns Östra folkskola i aska. Elden utbröt i slöjdsalen och spred sig därifrån inom kort till de angränsande rummen. Då branden observerades, hade elden nästan helt och hållet fått överhand i byggnadens inre. Brist på vatten och nödiga brandredskap försvårade även det första släckningsarbetet. Inom kort anlände likväl byns Frivilliga Brandkår till platsen med sprutor och andra redskap. Dessutom uppbådades annat släckningsmanskap och talrika hästar för vattenhämtningen. Att rädda byggnaden var emellertid redan otänkbart. Stora flammande lågor slogo ut genom fönster och tak. Arbetet måste därför koncentreras på räddande av närliggande byggnader. En i närheten varande byggnad, vilken använts som lokal för en småbarnsskola samt skolans uthus voro synnerligen starkt hotade, men lyckades man likväl skydda dem för eldens framfart.

Hela byggnaden med undervisningsmaterial och möbler samt största delen av lärare Rosenbacks lösegendom blevo däremot lågornas rov. Endast en obetydlig del därav lyckades man rädda. Ännu vid halv 9-tiden i går kväll var branden icke fullt släckt. Å den del av byggnaden dit elden sist spred sig och som innehöll ett lektionsrum, vilket ännu icke tagits i begagnande, stå väggarna upprätt, men är taket och inredningen helt och hållet förstörda, varförutom stockarna svårt skadats av branden, så att man torde bli tvungen att riva även denna del.

Orsaken till eldens löskomst är obekant, men antar man att branden förorsakats av att eleverna i slöjdsalen handskats ovarsamt med elden. Skolans lärare var vid brandens utbrott bortrest till Dagsmark.

Lappfjärd Östra folkskola uppfördes för blott några år sedan och har blott i två års tid använts för sitt ändamål. Den var egentligen avsedd till dubbelskola, ehuru det ena klassrummet ännu icke var färdigt inrett. Den nedbrunna skolan var försäkrad i Allmänna brandstodsbolaget för landet till ett belopp av 22 000 mark. Även lärare Rosenbacks lösegendom torde hava varit försäkrad.

 

Syd-Österbotten 13.9.1910:

Eldsvådan i Lappfjärd. Polisundersökningen i anledning av branden i Lappfjärd Östra folkskola hölls senaste lördag och konstaterades härvid att elden löskommit sålunda att några minderåriga gossar i slöjdsalen handskats ovarsamt med densamma. Läraren Henrik Rosenbacks lösegendom var för ett obetydligt belopp försäkrat i kommunens brandstodsbolag.

 

Syd-Österbotten 13.9.1910, lärarens tackannons:

För den snara och välvilliga hjälp flera personer lämnat mig i anledning av den timade olyckan vid Lappfjärd Östra folkskolas brand får på detta sätt till alla och envar jag frambära en ödmjuk tacksägelse.

Lappfjärd den 12 september 1910. Henrik Rosenback.

 

Syd-Österbotten 8. 11.1910, om kommunfullmäktiges beslut:

Kommunalfullmäktige i Lappfjärd sammanträdde till möte å Ungdomshemmet i går och behandlade därvid frågan om uppförande av en ny byggnad i stället för den nedbrunna Kyrkobyns Östra folkskola. Det beslöts att den nya skolan skulle uppföras i tvenne våningar, varvid i nedre våningen tvenne lärosalar skulle förläggas och i den övre bostadslokaler för lärarpersonalen. En byggnadskommitté tillsattes som fick i uppdrag att anskaffa ritningar och kostnadsförslag för det nya skolhuset.